Jesienne porządki – co zrobić z pozostałymi gałęziami i liśćmi?

W związku z okresem jesiennym przypominamy Państwu o zasadach postępowania 

z odpadami zielonymi, pochodzącymi z ogrodów, działek i innych terenów zielonych.

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 1  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zmianami), zakazane jest przetwarzanie odpadów (tym w sposób termiczny)  poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Ze względu na wprowadzony na terenie całego kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów, w tym również nieczystości ulegających biodegradacji, mieszkańcy żadnej z Gmin nie mogą samodzielnie spalać odpadów zielonych na powierzchni ziemi jak np.: suchych liści, gałęzi po cięciu drzewek i krzewów, skoszonej trawy, łodyg, kwiatów czy chwastów. Dodatkowo, art. 145 Kodeksu wykroczeń pozwala nałożyć mandat na osobę zanieczyszczającą dymem sąsiednie posesje w wysokości do 500 zł. Z kolei, na terenie ogródków działkowych spalania liści i gałęzi zabrania regulamin ROD, uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Mówi o tym § 68 (Zakazy porządkowe), który w pkt. 5 zabrania spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Zasady pozbywania się frakcji BIO na terenie każdej z Gmin określa Regulamin utrzymania czystości i porządku.

Prawidłowe zagospodarowanie oraz pozbycie się odpadów organicznych obejmuje wyłącznie trzy sposoby:

  • składowanie w miejscu ich wytworzenia czyli w przydomowym kompostowniku – to najbardziej preferowana i ekologiczna metoda;
  • gromadzenie selektywne w przeznaczonym pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” (nie trzeba ich kupować – zapewnia je Gmina), a następnie wystawienie do bezpłatnego odbioru obok pojemnika na odpady zmieszane – odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem, (harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych dla Miasta Jarosławia dostępny jest pod adresem:  https://pgkimjaroslaw.pl/dla-mieszkancow/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-i-surowcow-wtornych). Mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław w kwestii wydania dodatkowych worków na bioodpady, mogą również zgłaszać się do Punktów Obsługi Mieszkańca zlokalizowanych w siedzibach:  PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. przy ul. Przemyskiej 15, a także PSZOK przy ul. Racławickiej 24;
  • dostarczenie własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie każdej Gminy, (regulamin PSZOK obowiązujący mieszkańców Jarosławia dostępny jest pod adresem: https://pgkimjaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/05/pszok-regulamin-v2020.pdf).

Należy podkreślić, że palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).