PRZYPOMINAMY!!!

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany dla właścicieli NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH. Zmiany te będą miały zastosowanie w odbiorze odpadów komunalnych od 1 marca 2022 roku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej musi dopełnić stosownych formalności. Nasza Spółka informuje, że Rada Miasta Jarosławia Uchwałą nr 501/XXXVII/2021 z dn. 11 października 2021r. postanowiła od dnia 1 marca 2022r. POWTÓRNIE objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe itp.). Co za tym idzie, właściciele takich nieruchomości są zobligowani na podstawie art. 6m ust.1 pkt. ustawy o ucipg do złożenia deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych którzy nie złożyli w ubiegłym roku stosownego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miasta Jarosławia wspomnianej deklaracji oraz rozwiązania umowy z PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. dot. świadczenia usługi odbioru odpadów. Prosimy potraktować sprawę jako pilną aby uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów po 1 marca 2022 roku. Sprawa dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych którzy nie powzięli do tej pory żadnych kroków formalnych. Formularz oświadczenia o rozwiązaniu umowy dostępny jest na naszej stronie internetowej. Uzupełniony formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Spółki lub drogą elektroniczną: formularz: https://pgkimjaroslaw.pl/dla-mieszkancow/wnioski ul. Przemyska 15 Jarosław e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl w razie pytań: tel. 16 621 63 87 lub 16 621 87 23. Szczegóły oraz formularz deklaracji do pobrania: https://miastojaroslaw.pl/…/nieruchomosci…