Informacje dla mieszkańców

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Od 3 czerwca 2016 r. zmianie ulegają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosi 11,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 16,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawek nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Dla nieruchomości niezamieszkałych ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w przypadku selektywnego 
gromadzenia odpadów
w przypadku nieselektywnego 
gromadzenia odpadów
0,06 m³ – 34,64 zł
0,11 m³ – 69,28 zł
0,12  m³ – 69,28 zł
0,24  m³ – 134,23 zł
1,1  m³ – 619,19 zł
KP-7 (7 m³) – 3420,70 zł
0,06 m³ – 45,47 zł
0,11 m³ – 90,93 zł
0,12  m³- 90,93 zł
0,24  m³ – 186,19 zł
1,1  m³ – 814,04 zł
KP-7 (7 m³) – 4763,00 zł

Zmiana stawek za pojemniki o określonej pojemności nie powoduje zmiany wysokości miesięcznej opłaty i konieczności złożenia nowej deklaracji. Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości na terenie miasta Jarosławia, wykorzystywanej jedynie przez część roku (np. ogródki działkowe) i będzie wynosić:

– w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 36,00 zł,
– w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 50,00 zł.

Skorzystanie z tej formy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
Opłata z tego tytułu jest uiszczana przez zobowiązanego bez wezwania do dnia 10 września danego roku.

 

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

28 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę Nr 260/XXIV/2016 dot. m.in. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863, ze zm.).  

Rodziną wielodzietną jest rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – również rodzic (rodzice) zastępczy,
2) małżonek rodzica,
3) osoba/osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
4)  dziecko – również to, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wysokość zwolnienia wynosi 50% miesięcznej opłaty za odpady komunalne należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi składający deklarację. Podstawą do uzyskania zniżki jest złożona nowa deklaracja (nowy wzór deklaracji), przyjmowana od 3 czerwca 2016 r.

Deklaracje mogą składać:
1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, inne, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Miejsce składania nowych deklaracji: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, kancelaria ogólna, parter, pok. nr 2. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Wzór nowej deklaracji można pobrać w kancelarii ogólnej, znajduje się też w zakładce Wzory deklaracji

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie miasta Jarosławia:  
do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty,
– do 10 kwietnia, obejmuje okres za marzec i kwiecień,
– do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec,
– do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień,
– do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik,
– do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jarosławia: 
Kancelaria Ogólna, pokój nr 2 (parter); 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, pokój nr 18 (II piętro) oraz pod nr tel. 16 6248733, 166248789.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, ul. Racławicka 24 czynny jest w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):

styczeń – marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień – październik godz. 7.00-17.00
listopad – grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00