Wzory deklaracji

Wzór deklaracji w załączniku poniżej.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1
Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2 
poniedziałek w godz. 7.30-18.00
wtorek-piątek w godz. 7.30-14.30

Informacja dodatkowa

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Jarosławia nową (korektę) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub innych użytkowników nieruchomości zostaną wydane decyzje administracyjne, określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Aktualny wzór deklaracji i załączniki do pobrania ze strony Urzędu Miasta Jarosławia