Konkurs

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Spółka z o.o.

OGŁASZA  KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki

 

Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15 (sekretariat), w terminie do 03.06.2015r., do godz. 12.00.

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje  data i godzina ich doręczenia do Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem Konkurs”.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać CV, list motywacyjny oraz:
 • kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu wymagań określonych w pkt II,
 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1) z wykazem miejsc i okresów zatrudnienia,
 • oświadczenie (załącznik nr 2)
 • kopię zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń
 • koncepcję funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu Spółka z o.o. sporządzoną w formie pisemnej (na około 2 strony A4 pisane czcionką
  o rozmiarze – 12 pikseli).
 • do zgłoszenia można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą 
z własnoręcznym podpisem:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) "

Informacje o Spółce (Akt Założycielski Spółki, Regulamin organizacyjny, Regulamin Zarządu, Sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrachunkowy kandydaci mogą uzyskać
w terminie do 12.06.2015 r. w siedzibie Spółki przy ul. Przemyskiej 15, od poniedziałku do piątku godz.8:00-15:00. 
 

 1. Wymagania w stosunku do kandydata:
 1. Wykształcenie wyższe preferowane: techniczne, prawnicze, ekonomiczne, administracyjne oraz zarządzania.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Spełnienie wymagań zawartych w oświadczeniu wg załącznika nr 2. Regulaminu konkursu.
 5. 10 letni staż pracy, w tym przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
 6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, ustawy
  o odpadach komunalnych, ustawy o ochronie środowiska.
   

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz złożone po upływie określonego terminu podlegają odrzuceniu
 2. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie lub drogą elektroniczną kandydatów
  o wynikach konkursu po jego zakończeniu.
 3. Osoba (lub osoby) wybrana w konkursie zobowiązana będzie do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.
 4. Osoba (lub osoby) wybrana w konkursie a urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie, zgodnie z art. 7 ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U.
  z 2013r., poz. 1388).
 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany warunków postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 6. Wzór kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia (załącznik nr 2) dostępny jest na stronie internetowej spółki: www.pgkimjaroslaw.pl i na stronie BIP UM Jarosław: www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

                                                                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej
doc. dr inż. Ryszard Łubyk

 

 1. Załącznik nr 1 [pobierz]
 2. Załącznik nr 2 [pobierz]
 3. Regulamin konkursu [pobierz]