Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „pgkimjaroslaw.pl”.

  • Data publikacji strony internetowej: 8.02.2023 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.02.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia

  1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
  3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
  4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 8.02.2023 r.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 8.02.2023 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Solarski, adres poczty elektronicznej biuro@pgkimjaroslaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 25 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.