Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Racławicka 24, tel./fax. 16 6212260
czynny w dni robocze (od stycznia do marca i od listopada do grudnia): 7.00-15.00
czynny w dni robocze (od kwietnia do października): 7.00-17.00
soboty: 10.00-14.00

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Jarosławia (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady z papieru,
 • odpady ze szkła kolorowego,
 • odpady ze szkła bezbarwnego,
 • odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 0,5 m3)

Uwaga!!!:
Obsługa PSZOK ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie m. Jarosławia, bądź inną upoważnioną osobę (w szczególności na podstawie dokumentu stwierdzającego jego zamieszkanie w Jarosławiu lub kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) W przypadku, gdy obsługa PSZOK stwierdzi, ze odpady przywiezione do punktu są oddane przez inne niż w/w osoby może odmówić ich przyjęcia!

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

Nazwa aptekiAdres
 CEFARM os. Witosa 2, os. 1000-lecia 12
 MEDIO ul. Kraszewskiego 5, ul. Rynek 11
 NOVA ul. 3-go Maja 65
 Aspirynka ul. Jana Pawła II 21